jednoduché a podvojné účtovníctvo, ekonomické poradenstvo, mzdová agendaEkonomická kancelária 3MH sa zaoberá širokou škálou činností. Medzi nosné činnosti patrí jednoduché účtovníctvo, podvojné účtoníctvo, mzdová agenda a ekonomické poradenstvo. Za obdobie svojej činnosti získala veľké množstvo praktických skúseností a odborných znalostí, ktoré aplikuje v individuálnom prístupe k požiadavkám klientov. Pri svojej práci spolupracuje s daňovými poradcami, právnymi poradcami a účtovnými audítormi. Svoje služby poskytuje domácim a zahraničným podnikateľským subjektom s rôznym zameraním podnikania (výrobné podniky, obchodné spoločnosti, spoločnosti služieb).

Jednoduché účtovníctvo

 • Založenie účtovnej jednotky
 • Peňažný denník
 • Pokladničná kniha
 • Knihy pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • Evidencia a spracovanie DPH
 • Elektronické podanie súhrnného výkazu DPH
 • Spracovanie žiadosti o vrátenie DPH z členských krajín EU
 • Účtovná závierka vrátane priznania daní z príjmu

Podvojné účtovníctvo

 • Založenie účtovnej jednotky
 • Obratová predvaha
 • Vedenie účtovných kníh
 • Evidencie k daniam
 • Evidencia a spracovanie DPH
 • Elektronické podanie súhrnného výkazu DPH
 • Spracovanie žiadosti o vrátenie DPH z členských krajín EU
 • Účtovná závierka vrátane priznania daní z príjmu
 • Cash-Flow
 • Kompletizácia záverečného účtu

Ekonomické poradenstvo

 • Poradenstvo v rámci vedenia účtovníctva
 • Daňové poradenstvo
 • Poradenstvo pri zakladaní alebo ukončení podnikania
 • Analýzy, rozbory

Intrastat

 • Sledovanie povinnosti zasielať hlásenia Intrastat
 • Spracovanie a odoslanie hlásení v elektronickej forme
 • Nulové hlásenia
 • Poskytovanie všeobecných informácií

Mzdová evidencia

 • Evidenčné listy
 • Potvrdenia pre zamestnancov
 • Potvrdenia pre poisťovne
 • Mesačné výkazy
 • Mzdové listy
 • Ročné zúčtovanie dane
 • Štvrťročné prehľady a ročné hlásenia